نشان دادن نماد پیروزی توسط محمود احمدی نژاد در مجلس نهم ، همان آدرس بگم است ! ……

روز گذشته آغاز به کار نمایندگان انتصابی مجلس نهم بود وحضور همزمان علی اکبر رفسنجانی ، محمود احمدی نژاد ، علی اکبر ناطق نوری در مجلس نشان از رویکردی تازه در این سه نفر داشت هرچند با شروع سخنان احمدی نژاد ، ناطق نوری مجلس را ترک کرد ولی باز رویکرد احمدی نژاد در نوع خودش قابل توجه بود .

محمود احمدی نژاد به مانند همیشه در مقابل دوربین عکاسان انگشتان خود را به نشانه پیروزی نشان داد ، در آغاز بکار مجلس نهم این نشانه پیروزی از طرف او جای سئوال دارد .

 با بررسی وضعیت فعلی مجلس و اینکه آرای همفکران او در این دوره کمتر از مجلس هشتم شد و حتی موافقین دیروز و مخالفین امروز به مجلس راه یافتند و از سوئی دیگر باز شدن پرونده های اختلاس گروه مه آفرید ؛ بیمه و …  در قوه قضائیه  و نام بردن  بسیاری از نزدیکان او در صحن دادگاه (ر.م) ، (م.ر) و مدیران دولتیش ، شاید شرایط را برای احمدی نژاد سخت تر میکند

 اما  انگشت پیروزی او شاید به نوع برخوردش در مناظره های تلویزیونی انتخابات سال 88  که با نماد ؛بگم ، بگم  آغاز شد ،امروز هم این علامت را  پایداری او در مواضع خود دانست و به نوعی به طرف مقابل اشاره دارد  ،  به نظر نگارنده احمدی نژاد  در چند سال اخیر نشان داده که با همه معایبی که داشته و دارد و سوق دادن مملکت به سوی ویرانی .

 اما در فکر خود عقب نخواهد نشست همچنانکه در بسیاری از جابجائی وزیران خود و مدیران ارشدش این را به همه نشان داده و شاید باز هم باید منتظر بود تا پروسه ؛ بگم …    او به مراحل دیگری وارد شود ……….