درحاشیه – موتورهای توربوفن مخصوص پهپاد در ايران ساخته شد

 

پانوشت : موتورهای توربوفن مخصوص پهپاد در ايران ساخته شد

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=117840