داستان محمود احمدی نژاد و سازمان ملل !!!!

به گزارش ایرنا، محمود احمدی نژاد گفت :‌ در سال 1384در سخنانی در سازمان ملل به نظم موجود دنیا اعتراض كردم در آن زمان سه چهار نفر بیشتر نبودند كه خواستار نظم نوین در جهان بودند ولی اكنون پس از شش هفت سال همه به این نظم اعتراض دارند.

محمود خان باز به جاده خاکی پیچید ،  گرد و غبار به آسمان بلند کرد و فکر کرد که هیچ کس دیگر نمی بیندش ،

محمود زمانی که برای اولین بار سازمان ملل رفت ، هاله نورانی به کمک رسید و گفت : نمیدونی چه تاثیری بر روی همه گذاشت و همه حیران و ویران به من  می نگریستند ،

هر چند همون موقع به جز خودش ، رئیس ، نگهبانان ومسئولان سالن که  به اجبار شغلی در سالن باقی ماندند  تو ماندی و صندلی های بی صدا .

اما داستان اینبار کمی متفاوت تر شد هاله نورانی مدتها است که به دست توانمند حامیان دیروز مفقود شده و محمود تنها به اضافه صندلی های خالی  ،  اینبار فریاد بر آورد همه اعضا سازمان ملل موافق نظرات من برای برپایی نظم نوین جهانی  و معترض شرایط امروز جهان .

محمود با این بیانات فکر کرد که این بار هم فرش برایش پهن میکنند نه بابا دیگه اون ممه را لولو برد و تو هستی تغار ماست که اینبار بر سر دستت باد کرده و خریداری ندارد …….