در حاشیه جلسه امروز مجلس ….

1

2

درحاشیه صحن علنی مجلس شورای اسلامی !!