حکایت شیخ و کبوتران پیام رسان

شیخ در کوی میگشت و فر یاد بر میاورد کبوتر دارم ، کبوتر .   اهالی گرد امده و به او می نگریستند ، از میان جمع فریاد بر آمد ای شیخ چه کاری است که پیشه کرده ای سالیان بیشماری است کفتر بازی از رونق افتاده و دگر در شهر خریدار ندارد ، همهمه بالا گرفت و از کوی صدای بالا میرفت و هر کس چیزی بگفت ، شیخ بر زمین شد و فریاد بر آورد کبوتر دارم کبوتر …… .

 جوانی خوش روی به میان در آمد و رو به شیخ بگفتا : ای شیخ کبوتر از برای من به چند  ، اهالی تعجب زده به او بنگریستند و صدا در آمد از آن میان تو را چه به کفتر بازی برو سراغ درس و کتابهایت ،

زنی دگر بگفت : این پسر همان بزاز محله است همان که سر از کتاب جدا نمیکند  ، زنی دگر چادر بالاتر برده و بگفت : عجب خجالت هم برایش کم است ، تو و کفتر بازی ، باز صدا در کوی افزون شد و از هر سوی  هر آنکس چیزی بگفت

جوان باز چهره گشود و بگفت شیخ ، آن سفید روی را میخواهم جوان است دگر ، و از برای پدر هم آن خاکستری  ، روی هم به چند .

 شیخ بنگریست بر جوان و بگفتا که با پدر حساب همی خواهم کرد و چند طاقه پارچه خواهم  و دست در جامه کرد و کاغذی به بیرون بکشید و ادامه همی داد حاکم بفرموده به جای عیدی امسال کاغذی به ما اندر کنند و برای پیش از عید سال بعد ، سکه ای به ما بنمایند ،  کاغذ را با کبوتران به پدر همی داده و طاقه پارچه ای  ببرده که فرزندان از برای عید،  لباسی نو بر کنند …

شیخ دست در قفس بگفتا این کبوتر سفید و این خاکستری ، از میان جمع صدا برآمد کنار ، کنار منم  نماینده حاکم،   باید که بدانم اینجا چه خبر است ، صورت گرد و ریشهای آویزان به جلو همی شد ،  کبوتران ، شیخ و جوان را بنگریست و رو به جوان بگفت  باز هم خلاف ای جوان ،  وای مصیبتا که چه بر ما رفته  و دل ودین هر دو از دست بداده اید

تو چه میخواهی مگر نگفتیم کتاب ممنوع ، فیلم قدغن ، ایمیل خلاف  ، و اینترنت جاسوس و سیم ها را مسدود کردیم باز به دنبال چیستی ؟؟ 

جوان بگفت : کبوتر سفید از آن من که بفرستمش به آن دورها تا که برایم پیغامی آورد و برایم دو خط نوشته ای تا که فهمم آنان کجایند و من … و خاکستری از آن پدر تا که حسابش را با تاجر آن ور آب  به روز کند و….

 ریش آویزان فریاد بیاورد که از امروز کبوتر از برای جوان و پیر هم قدغن ……

شیخ بساط جمع کرد و به راه همی افتاد و میگفت : کبوتر دارم ، کبوتر مجاز ، فقط از برای کفتر بازان …………………………..