علی پروین مدیر فوتبال پرسپولیس ، کارت سوختی در دسترس

برگشت به عقب آنچنان سرعت گرفته که کسی را یارای نگه داشتن آن نیست  .

ماجرا با آمدن سردار سوخت رسان و رفیق سفره احمدی نژاد سردار رویانیان به صندلی مدیریت باشگاه پرسپولیس شروع شد .

 داستان تکراری  ورود افرادی که هیچ سابقه مدیریتی ندارند آغاز گردید و چه بهتر در بدو ورود برای محکم کردن پایه های این صندلی از افرادی سود جست که در میان علاقمندان پرسپولیس مقبولیت بیشتری دارند و چه شیوه ای است سوار شدن بر نام دیگران و بهره وری جستن از آنان .

آری این داستانی است که سالها در تکرار است با ورود رویانیان ، علی پروین مرد موفق سالهای نه چندان دور باشگاه باز گردانده شد تا بتوان از او سود جست و در همین اثنا  آرام آرام همه کارها را به او محول کرد تا اگر موفقیتی حاصل گردید نتیجه نبوغ فکری سردار باشد و اگر شکستی در کار بود چه فردی بهتر از علی پروین تا سبیل تیر شود و همه چیز بر گردنش انداخته شود و آقایان به راحتی ادامه حیات دهند و این داستان از دو سه روز قبل وارد فاز جدید خود شد علی پروین مدیر فوتبال پرسپولیس گردید و دیگر تا مستطیل سبز قدمی بیش فاصله ندارد و علی آقا هم که از گرفتن این سمت شادان گردیده ذوق زده وارد  گود گردید و اعلام کرد در تمام مسائل فنی دخالت خواهد کرد این یعنی همان اتفاق خوشایندی که سردار برایش نقشه کشیده بود و چه راحت مرد پر تجربه قرمزها در دام افتاد حال باید نظاره گر بود و دید این گردونه دوباره چگونه علی پروین را خارج خواهد کرد ، مردی که دیگر شاید مانند دهه قبل مشتاق نداشته باشد و دلیلش همان گردابی باشد که با دستان خود درون آن فرو افتاده است

 فقط در انتها به علی آقا میتوان گفت مواظب کارت سوختت باش تمام نشود که در آن موقع حتی شارژ توسط سردار هم نتیجه ای نخواهد داشت