فردا در خیابان خواهم بود …… فردا بیست و پنج بهمن ………

فردا 25 بهمن است ، فردا قرار است با دوستانم جمع شویم ، فردا به خیابان خواهم رفت ، باز دوستانم را خواهم دید ،

اینبار نه به خاطر آنکه موسوی و یا  کروبی  درخواست حضور در خیابان دادند و نه به دلیل تائید شاهزاده رضا پهلوی برای حضور در راهپیمائی ،

اینبار به خیابان خواهم رفت چون هموطنانم در خیابان هستند ،

 اینبار در خیابان خواهم بود ؛ دلم برای دوستانم محمد و صانع و …. جواد و ندا و ترانه و….. تنگ شده است،

اینبار در خیابان خواهم بود تا بار دیگر بگوییم  ما هم میتوانیم ؛ همانطور که بارها توانسته ایم

اینبار در خیابان خواهم بود تا بگوییم وطنمان را دوست داریم و برای آزادی سرزمینمان از پلیدی، فریاد آزادی سرمی دهیم.

اینبار در خیابان خواهم بود که بدانیم تنها زمانی که در کنار هم ایستاده ایم و دست در دست هم داریم می توانیم در مقابل دشمنانمان پیروز شویم.