سردار فتاح و تعریف اختلاس نادر از زبان ایشان

پرویز فتاح وزیر نیروی دولت نهم احمدی نژاد با خبرگزاری مهر مصاحبه ای انجام داد که میتوان این گفتگو را با پنج جمله بررسی کرد

 1- اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی یک اتفاق نادر در کشور به شمار می‌رود

 2- دولتمردان خالصانه باید از مردم عذرخواهی می‌کردند

 3- نمی‌دانم چرا برخی‌ها سختشان است که معذرت‌خواهی کنند

 4- مردم اظهار ندامت و عذرخواهی را می‌پذیرند

 5- هیچ یک از نهادهای مالی بنیاد تعاون سپاه درگیر این اختلاس نبوده‌اند ابتدا کلمه نادر را که ایشان بکار برده اند را میتوان بررسی کرد که براساس فرهنگ دهخدا به معانی جدیدی میتوان دست یافت که برای نگارنده بسیار جالب است

نادر اسم فاعل از ندر است و به معنای تنها افتادن است اما اگر به کلمه ندر مراجعه کرد ناگاه بیرون آمدن . افتادن چیزی از درون چیزی و آشکار شدن

 شاید الان بتوان جمله ابتدای سردار را رمز گشائی کرد اختلاس به یکباره بیرون آمد و آشکار شد آری جناب سردار معترض اختلاس نبوده ونیست ایشان در خصوص دلیل آشکار شدنش از آقایان سئوال میفرماید

در ادامه در جمله بعدی از آقایان میخواهد که عذر خواهی کنند براستی از چه باید عذر خواهی کنند از آنکه اختلاسی روی داده و یا آنکه چرا این اختلاس به جامعه کشیده شد و همگان از آن مطلع شدند

همچنین چه کسی و یا کسانی سختشان است اگر منظورتان وزیر فربه اقتصاد است که ایشان در یک حرکت پهلوانانه به سبک خودشان در مجلس از رفقایتان عذر خواست

ببخشید مردم چه را باید ببخشند آنان که سه میلیارد را که هیچ ، ایران را با همه منابعش سالها است که در اختیارگرفته اید .

در کدام قانون آمده است در مملکتی شخص و یا اشخاصی به اموال مردم دست درازی کنند و با یک عذر خواهی همه چیز پاک میشود و همه چیز از نوع ،

نه جناب سردار اگر از طرف مردم سخن میگویی بگو کدام انسانها ، همانهایی که فسادتان را به رخ تان کشیدند که اکنون در زندان هستند و یا پدر و مادرانی که جان فرزندانشان را گرفتید ولی اگر از طرف رفقا و دوستانتان بیان میدارد شاید آشکارتر سخن بر زبان آورید همه بهتر بفهمند آقا بفرما سهم ما را اگر فراموش نکنی میتوان به فراموشی سپرد

اما آنکه به یکباره نام سپاه را برزبان می آوری و دامنش را پاک از اختلاس میدانی چه کسی شما را صدا کرد که حال بخواهی دامن را برکشیده و بگویی پاک ، پاک هستید ،

 یا آنکه باز هم رمزی دیگر در آن نهفته اید و به دیگران پیام میدهید نکند نامی از شما و همقطارانتان را برزبان آورند جناب سردار چه بهتر بود سخنانتان را آشکار میگفتید و آنقدر رمز گونه نمی گفتید تا دوستانتان هم چراغ را برایتان سبز نگه دارند