به کجا چنین شتابان ؟ انسانهائی که برای دیدن صحنه اعدام از در و دیوار بالا میروند

در اکثر جوامع به قتل رساندن و کشتن هر انسانی مردود و یا حتی مرسوخ شده است ، اما اینکه چگونه میتوان قانونی برای جلوگیری از قتل و … و حتی اینکه چگونه قانونی میتوان داشت که مجرم را متنبه کند خارج از بحث این نوشتار است  … بحث امروز نگارنده در خصوص برخورد جامعه با این پدیده است .. در ایران برای اجرای اعدام انسانی که متخلف است و دارای یک سابقه کیفری است نه سیاسی ، چون در خصوص جرم های سیاسی دادگاه های خاص و اجرا کننده های خاص خود را دارد و معمولا آنچنان در فضای جامعه انعکاس آن نمایان نمیگردد .. اما در خصوص اعدام در ملا عام که برابر با قوانین اجرا میشود بحث بسیاری است ،

 عده ای بر این عقیده اند  معمولا نباید این صحنه در جامعه به نمایش کشیده شود ، گروهی دیگر بر این باورند که با نمایش این صحنه ها میتوانند از وقوع بعدی جرایم جلوگیری بعمل آورند .

 هر چند نگارنده براین باور است  حکومت اسلامی که در ایران  طی سی و اندی سال برپا شده است و حکم های اعدام بیشماری که در این خصوص اجرا گردیده است ، امروز جامعه مان در مقایسه با سی سال قبل در چه جایگاهی است مگر جز این است که قتل ، تجاوز ، زور گیری و بسیاری دیگر از پدیده های ضد اجتماعی بیش از گذشته گردیده است ، حضور در دادگاههای جمهوری اسلامی و مشاهده پرونده های بیشمار و زندان هایی که از حد استاندارد خویش هم بیشتر زندانی را در خود جای داده است   گواه این مدعا است اما علاوه بر آنچه که تاکنون نوشته شد بحثی دیگر را آغاز میکنم

 

این عکس ها همانطور که مشاهده میکنید مربوط به استقبال از ورزشکار مدال آور و یا حضور یک چهره سرشناس هنری و علمی نیست ، شاید اگر این عکس ها را در استقبال رئیس جمهور و مقامات جمهوری اسلامی مشاهده میکردیم یا باور پذیر بود و یا اینگونه استدلال میشد که با تطمیع و هزاران وعده وعید جمع شده اند اما این انسانها فقط جمع اند تا مرگ انسان دیگر را مشاهده کنند یعنی صحنه جان از دست دادن یک انسان را ……….

اینکه فرهنگ سازان جامعه خاموش نشسته اند و در کج فهمی خویش هنوز استوارند ، و در افکار پوسیده سالیان و قرنها پیش خویش روزگار سپری میکنند ، همانهائی که دیدن یک فیلم اکشن و یا یک بازی کامپیوتری را آزاد دهنده روح و روان مینامنند اما خود در آنچه که در سرزمین ایران میگذرد چشم بسته اند ،   

اما ما چه را فراموش کرده ایم چه اتفاقی در ما نمود پیدا کرده است که برای دیدن همچنین صحنه ای باید از در و دیوار بالا رویم تا چیزی را از دست ندهیم  به کجا ره سپاریم  آیا این انتهایی است برای ما………